Leeuwesteyn

Leidsche Rijn Utrecht

De meest duurzame wijk van Utrecht op een unieke locatie: tussen het hooggelegen dakpark A2 en met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor deze locatie hebben we, samen met G84, een visie opgesteld en een ruimtelijk beeld geschetst. Het stedenbouwkundig plan is in april 2016 vastgesteld door de raad.

Voor de locatie hebben we een raamwerk ontworpen waarbinnen ontwikkelvelden liggen die flexibel kunnen worden ingevuld. Kenmerkend in het raamwerk is de ontsluitingsroute die als één lange slingerende laan door het gebied loopt. Daar waar de laan het gebied inkomt moet een hoogteverschil worden overbrugd, verder ligt de laan hoofdzakelijk op één niveau. Vanaf de laan wordt steeds een ander perspectief geboden op de omgeving en op de bebouwing. Haaks op de laan staan verschillende groene vizieren die een verbinding vormen tussen het dakpark en het kanaal. Via de vizieren zijn er verschillende fiets-, wandel- en struinroutes door het gebied mogelijk die geheel autovrij zijn. In de vizieren is het hoogteverloop maximaal. Het versterkt de oriëntatie op de stad en wordt benut om de wijk een herkenbare en eigen identiteit te geven met bijzondere (verblijfs)plekken en inrichtingselementen. Aan de hoge zijde (Willem-Alexanderpark) zijn de routes smal en stenig, vormgegeven met trappen en muren. Aan de lage zijde (Amsterdam-Rijnkanaal) zijn de vizieren groen, met volop ruimte om te spelen. De bouwvelden liggen als bastions in het oeverpark. In het raamwerk wordt de stedelijke identiteit vastgelegd en onafhankelijk gemaakt van de daadwerkelijke invulling van de bouwvelden.

Leeuwesteyn wordt een wijk die een aanzienlijke bijdrage levert aan het thema Healthy Urban Living. Voor Leeuwesteyn is gewerkt met de Utrechtse omgevingswijzer om te bepalen welke focus voor deze nieuwbouwwijk het meest kansrijk is. De uitkomst hiervan is verwerkt in het stedenbouwkundig plan en bepaalt sterk de randvoorwaarden die de ontwikkelaars in de tenders mee krijgen. Duurzaamheid en gezondheid worden daarbij breed opgevat en diverse aspecten van water, schone energie, spelen en ontmoeten, waardevolle groenstructuren, materiaalgebruik hebben binnen het plan een plek gekregen. Door de slimme ontsluitingsstructuur, evenwijdig aan het hoogteverloop, worden de beperkingen die het hoogteverschil oplegt aan de ontwikkelvelden gereduceerd. Hoogteverschillen zijn minimaal of voldoende voor het realiseren van een slimme parkeeroplossingen. Hierdoor kan er gemakkelijk worden ingespeeld op economische ontwikkelingen, programmatische behoeften en financiële mogelijkheden van verschillende mogelijke ontwikkelaars.

De bouwvelden worden door verschillende marktpartijen ontwikkeld. BGSV blijft als supervisor betrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts