Dorpsontwikkeling Zuid-Holland

Strategie op basis van landschappelijk kwaliteit

De dorpsuitbreidingsplannen die gedurende de laatste 15 jaar zijn ontworpen en uitgevoerd zijn over het algemeen weinig inspirerend. De provinciale richtlijnen leidden ertoe dat tegen de bestaande dorpsbebouwing aan werd gebouwd om het omringende landschap zo min mogelijk aan te tasten. Zo werd het landschap steeds een stukje kleiner en werden de dorpen steeds een stukje minder dorps. BGSV is gevraagd om te onderzoeken of het benutten van landschappelijke kwaliteiten als uitgangspunt voor de dorpsuitbreidingen niet tot zowel aantrekkelijkere dorpen als een aantrekkelijker landschap kan leiden.

Voor vier dorpen is ontwerponderzoek gedaan om realistische uitbreidingsopties uit te werken als alternatief voor de gangbare plannen. Per dorp zijn varianten in beeld gebracht waarbij de stedenbouwkundige en landschappelijke grenzen steeds verder verlegd zijn. Bij deze uitbreidingsopties zijn ook financiële arrangementen ontwikkeld in samenwerking met VGG Middelkoop. Opvallend resultaat van de studie is dat een veel betere ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt als de nieuwe woningen in kleine clusters in de vorm van buurtschappen worden gerangschikt langs historische lijnen als dijken, linten, vaarten en polderwegen. Een dergelijke benadering is maatwerk; het vergt een vernieuwde rolverdeling van gemeente, ontwikkelende partijen, bouwers en makelaars. Daar staat tegenover dat zo’n ontwikkelingsmodel veel flexibeler is en veel beter aansluit bij de schaalverkleining die de projectontwikkeling momenteel doormaakt. Daarnaast biedt het perspectief op kwaliteitsverbetering in kleine kernen waar de vraag naar nieuwe woningen is omgeslagen naar een woningoverschot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van Vliet

Meer afbeeldingen