Transformatie Geeren Zuid

Breda

Aan de noordrand van Breda ligt de grote, naoorlogse stadsuitbreiding Hoge Vucht. De wijk wordt gekenmerkt door een heldere ruimtelijke structuur van vier woonbuurten, groene geledingszones en de hoofdontsluiting. Maar ook door verpauperde buurtcentra, gebrekkige verbindingen met het groen en verouderde woningen. Geeren Zuid is één van de vier woonbuurten die ingrijpend wordt vernieuwd. Het integraal wijkontwikkelingsplan (iWOP) is het vernieuwingsplan voor Geeren Zuid en bestaat uit een plan voor sloop/nieuwbouw en renovatie. BGSV heeft het iWOP en beeldregieplan gemaakt in opdracht van Allee Wonen en Wonen Breeburg.

Uitgangspunten voor de vernieuwing zijn het verbinden van Geeren Zuid met de omliggende buurten en het wijkwinkelcentrum, het creëren van een heldere en leesbare ontsluitingsstructuur, het vormgeven van het groene midden als verbindend element tussen de buurten en het realiseren van een gevarieerd aanbod aan woonsferen en woningtypes. De verkavelingsstructuur sluit aan op de huidige structuur van Geeren Zuid, zodat er eenvoudig gefaseerd kan worden. De parkeeroplossingen ondersteunen de verkavelingsopzet, waarmee de kwaliteit van de specifieke plek in de buurt versterkt wordt. Er is aangesloten op de landschaps-architectonische kenmerken van de buurt; sterke verschillen in de principes voor de openbare ruimte, subtiele hoekverdraaiingen in de bouwblokken en een eenvoudig horizontaal geordende architectuur van de bouwblokken. De principes zijn vastgelegd in het wijkontwikkelingsplan en een beeldregieplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen